QQ空间爱情留言签名代码:一起走到最后的幸福

»作者:佚名 »来源:不详 »发布时间:2010-10-7 14:15:24 »☜永久收藏到QQ书签☞QQ空间爱情留言签名代码:

[M]
[ftc=#444444]│
[ftc=#555555]│
[ftc=#666666]│
[ftc=#777777]│
[ftc=#888888]│
[ftc=#999999]│
[ftc=#111111]━[ftc=#222222]━[ftc=#333333]━[ftc=#444444]━[ftc=#555555]━[ftc=#666666]━[ftc=#777777]━[ftc=#888888]━[ftc=#999999]━[fts=3][ftc=#EE1000][ftf=Webdings]Y[/ft][/ft][/ft][ftc=#999999]━[ftc=#888888]━[ftc=#777777]━[ftc=#666666]━[ftc=#555555]━[ftc=#444444]━[ftc=#333333]━[ftc=#222222]━[ftc=#111111]━
[ftc=#999999]│
[ftc=#888888]│
[ftc=#777777]│
[ftc=#666666]│
[ftc=#555555]│
[ftc=#444444]│
[ftc=#333333]

[M][fts=6][ffg,#OOOFFF,#FFFFFF]★.`[/ft][/ft]

[ftc=1F1F1F]━━[ftc=3F3F3F]━━[ftc=5F5F5F]━━[ftc=7F7F7F]━━[ftc=9F9F9F]━━[ftc=BFBFBF]━━[ftc=DFDFDF]━━[ftc=FFFFFF]━━[/ft]

Mao三

[B][ftc=#F79700]我 会 牵 着[/ft] [ftc=#ED008C]你 的 手 [/ft]
 
[ftc=#0072BC]我 们 一 起 走[/ft] [ftc=EE1D24]到 最 后 的 幸 福[/ft]

[M][B][ftc=#FF0080][ftc=#02FD4E]
━[/ft]───────────[ftc=#02FD4E]━[/ft]───────────[ftc=#02FD4E]━[/ft] [B][/M]                 

效果:

QQ空间爱情留言签名图片


本站申明:

设为首页收藏本站联系方式版权申明广告合作网站地图